Oferta

0b08d46acbb3cbf5f77012debec57af8.JPGDom jest samorządową jednostką budżetową nadzorowana przez Starostę Jarosławskiego, przy pomocy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Jarosławiu , od 18 lutego 2010 uzyskaliśmy zezwolenie Wojewody Podkarpackiego na prowadzenie Domu na czas nieokreślony.Obecnie Dom Pomocy Społecznej w Wysocku przeznaczony jest dla 80 osób, w tym 50 miejsc dla przewlekle somatycznie chorych i 30 miejsc dla osób w podeszłym wieku.
Dom zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, społeczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu.Dom świadczy usługi w zakresie:

 • Potrzeb bytowych zapewniając: miejsce zamieszkania
  • wyżywienie
  • odzież i obuwie
  • utrzymanie czystości
 • Świadczeń opiekuńczych polegających na:
  • udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych
  • pielęgnacji
  • niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych
 • Świadczeń wspomagających polegających na:
  • umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej
  • umożliwieniu realizacji potrzeb religijnych i kulturalnych
  • zapewnieniu warunków do rozwoju samorządowi mieszkańców – stymulowaniu nawiązania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną
  • działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca
  • zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych
  • zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców
  • sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców.

Dom Pomocy Społecznej umożliwia mieszkańcom korzystanie z przysługujących na podstawie odrębnych przepisów świadczeń zdrowotnych oraz pokrywa opłaty za leki do wysokości limitu ceny. Dom pokrywa wydatki na usługi pielęgnacyjne w zakresie wykraczającym poza uprawnienia wynikające z przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym.

Dom nasz usytuowany jest w dawnym pałacu rodziny Zamoyskich. Otoczony jest zabytkowym parkiem i ogrodem stwarzającym wyjątkowo korzystny mikroklimat, sprzyjający dobremu samopoczuciu naszych Mieszkańców.

Dodaj komentarz