Deklaracja dostępności

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Dom Pomocy Społecznej w Wysocku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie ma zastosowanie do strony internetowej 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niedogodności lub wyłączeń.

Serwis spełnia poniższe minimalne wytyczne techniczne związane z dostępnością:

·         Nagłówki – prawidłowo wdrożone i generowane na podstawie wprowadzonych przez redaktorów treści.

·         Powiększenie tekstu dla osób niedowidzących w celu   powiększenia i pomniejszenia strony

·          kontrast strony

Data publikacji strony internetowej: 20.01.2011

Data ostatniej dużej aktualizacji: 20.01.2011.

Oświadczenie sporządzono na dzień : 2021-02-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Aspekty informacyjne

Serwis zawiera teksty i zdjęcia, które zostały opublikowane w serwisie od początku jego istnienia. Redaktor publikuje teksty, zdjęcia czy pliki i dba o to, by każdy mógł z tych treści skorzystać.

Informacje szczegółowe:

·         Zrozumiałość – teksty zamieszczone w serwisie powinny być napisane w miarę możliwości w jak najprostszy sposób,

·         Czytelność – redaktorzy starają się odpowiednio formatować teksty, w tym stosować wypunktowania, wyróżnienia itp.,

·         Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowane poprawnie.

·         Strona i treści umieszczane na bieżąco są przeglądane  i jeżeli to konieczne zostaną dostosowane do wymagań ustawy

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osoba kontaktową jest Marta Kochanek: email: wysockdps1@domypomocy.pl ,

 tel. 16 628 53 57.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego dokumentu, opisania  zdjęcia czyli  przekazywany drogą słuchową opis treści widocznych na ekranie itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich:   https://www.rpo.gov.pl/

 

 

Dostępność architektoniczna.

Dom Pomocy Społecznej posiada dwa budynki zlokalizowane w miejscowości Wysocko 2, 37-543 Laszki tj.:

- Budynek  Główny Mieszkalny

- Budynek Administracyjny

 

Opis dostępności architektonicznej:

·         Budynek Główny – budynek  jednopiętrowy, do którego prowadzą dwa wejścia: wejście główne oraz jedno wejście boczne z podjazdem dla niepełnosprawnych . Do wejścia głównego prowadzą tylko schody. Żadne z wejść nie jest zabezpieczone bramkami.

·         Budynek administracyjny – budynek piętrowy, do którego prowadzą dwa wejścia: wejście główne oraz wejście od strony magazynu. Do wejścia głównego prowadza schody, jeśli jest taka potrzeba można zastosować dwa najazdy antypoślizgowe by wejść do budynku.

·         Opis dostępności korytarzy, schodów, toalet i wind w budynku głównym mieszkalnym :Budynek Główny posiada korytarz, łazienki i pomieszczenia dostępne dla wózków. Budynek posiada dwie  windy.

·         Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych: W budynku głównym nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące, platform, pętli indukcyjnych i pochylni.

·         Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.: Na placu i przed budynkami nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych – parkingi mają wystarczająco dużo miejsc i zlokalizowane są blisko wejść.

·         Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

·         Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online: W Domu Pomocy Społecznej w Wysocku  jest możliwość skorzystania bezpłatnie z tłumacza języka migowego.

 

 

 

Pliki

Raport o stanie dostępności


Kontakt

Dom Pomocy Społecznej w Wysocku
37-543 Laszki

tel.         16 628 53 57

tel. dyr.  16 628 53 71

kom.885-885-046 , 663 037 426

fax 016 673 18 92

e-mail: wysockdps1@domypomocy.pl
www.wysockdps1.domypomocy.pl

BIP
A+
A-
X
Powered: Strony internetowe TupTupTup.pl